Reglaments de les curses

CINC CIMS

 

-El fet de participar en la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament, quedant els imprevistos a criteri de l'organització.

-L'organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l'organització.

-L'organització no es fa responsable dels danys o altres perjudicis als inscrits que es puguin derivar per la participació a la cursa.

-Tots els corredors tenen l'obligació de tenir l'estat físic i els coneixements teòrics i pràctics necessaris per la participació a la cursa, així com disposar del material i vestimenta adequat a l'època de l'any i el terreny. Es recomana especialment carregar un paravent, bidó d'aigua i xiulet.

-El recorregut està degudament senyalitzat amb marques situades en els arbres i/o pedres del recorregut. Hi haurà 4 punts d'avituallament més el punt d'arribada.

- La sortida es farà amb 3 calaixos que s’assignaran els participants en funció de la seva previsió de temps en completar la cursa. L’organització recomana que en el primer calaix s’assigni als participants que esperen completar la cursa amb menys de 2,45 hores, el segon calaix els participants que esperin acabar entre 2,45 hores i 3,30 hores i en el tercer calaix els que pensin acabar la cursa més enllà de les 3,30 hores. L’organització podrà modificar aquestes referencies per assegurar que cada calaix hi hagin uns 250 participants. La sortida del primer calaix es farà a les 10 hores, el segon calaix a les 10,05 hores i el tercer calaix a les 10,10 hores.

-El temps màxim per a acabar la cursa és de 4,15 hores. Per tant, l’arribada es tancarà a les 14,25 hores. Tanmateix hi haurà 2 controls de pas addicionals on es tancarà la cursa per aquells participants que no arribin abans dels següents temps de tall: en el punt quilomètric 13,4 (cruïlla del Safari) es tancarà la cursa a les 12,15 hores i en el punt quilomètric 19,4 (Sant Ponç) es tancarà la cursa a les 13:30 hores. Els participants que no arribin en els esmentats controls de pas abans dels esmentats temps de tall quedaran desqualificats de la cursa. En ambdós punts quilomètrics s’habilitaran mètodes i vies d’evacuació per a tots aquells participants que no arribin abans dels esmentats temps de tall.

-En cas d'abandonar la cursa a mig recorregut, serà obligatori comunicar-ho a l'organització.

-La sortida de la categoria masculí es farà simultàniament amb la de la categoria femení.

-L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Igualment l'organització pot suspendre la cursa en cas de condicions meteorològiques molt desfavorables.

-Els corredors i corredores assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

-L'edat mínima de participació és de 16 anys (caldrà autorització paterna/tutor en el moment de la inscripció i impresa el dia de la cursa tots els participants menors de 18 anys).

 

MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ:

- Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament de l’arribada o passar més tard de l’hora de tancament dels diferents controls de pas.

-Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control de pas obligatoris.

-No portar el dorsal de forma visible o manipulat.

-Emprar ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).

-Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia (per exemple no assistir a un altre competidor que requereixi ajuda).

-Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura (per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa).

-Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la cursa.

 

RECLAMACIONS:

l’organització no acceptarà cap tipus de reclamació. Després de l’entrega de premis, l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de la prova. Tanmateix es podran fer les reclamacions oportunes relacionades amb la competició al Director de cursa.

 

CATEGORIES I PREMIS:

S’estableixen les següents categories:

- Categoria Absoluta Femenina (dels 16 anys en endavant) i Categoria Absoluta Masculina (dels 16 anys en endavant). Trofeus als tres primers classificats de cada categoria, sent aquests els tres primers, en cada categoria, que arribin a la arribada, independentment del calaix de sortida que hagin triat.

- Categoria Junior (entre 16 i 18 anys), Sub-23 (19 a 22 anys), Categoria Senior (23 a 40 anys), Categoria Veterà (41 a 50 anys) i  Categoria Màster (més de 50 anys).Trofeus als tres primers classificats masculí i femenís de cada categoria, sent els tres primers, en cada categoria, en funció del "temps real" enregistrat pel sistema de xip a l'arribada. En aquestes categories el sortir en diferents calaixos no té cap impacte. 

- A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.

 

INSCRIPCIONS:

-La Inscripció es realitza a través de la web de la cursa http://www.cinccims.cat/ . La inscripció te un cost de 25 euros per federats (FEEC-Cobertura C) i socis de la Societat Atlètica Corbera (S.A.C.), i 28 euros pels no federats i no socis del S.A.C., cal afegir el cost del xip que és de 2€ (no cal als corredors que disposin de xip groc Champion Chip). El preu inclou diferents regals, avituallament, entrepà i refrigeri. En cas d'inscriure's el mateix dia de la cursa, hi haurà un sobre cost de 3 euros (només si la inscripció està oberta).

-En cas de no participar a la cursa, no es tornaran els diners.

-La inscripció es tancarà quan ho decideixi l'organització.

-El dorsal i el xip s’hauran de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització. Per a la recollida del dorsal és obligatori presentar el D.N.I. o document acreditatiu i el justificant que acrediti la pertinença a l’assegurança de la FEEC-Cobertura C, si s’escau, en cas se ser federat.

-El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els dies establerts significa la renúncia als mateixos.

 

TRACTAMENT DE DADES I LA IMATGE:

-Els participants autoritzen a la difusió de la seva imatge mitjançant les fotografies i vídeo que es puguin realitzar en el transcurs de la cursa.

-Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

-Les dades dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat de la Societat Atlètica Corbera (SAC) per la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa vigent, tal com disposa el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de dades.

-Es por exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a la Societat Atlètica Corbera (SAC) per correu electrònic (cursacinccims@gmail.com).

-L’organització de la cursa es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.

 

 

CIM

 

-El fet de participar en la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament, quedant els imprevistos a criteri de l'organització.

-L'organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l'organització.

-L'organització no es fa responsable dels danys o altres perjudicis als inscrits que es puguin derivar per la participació a la cursa.

-Tots els corredors tenen l'obligació de tenir l'estat físic i els coneixements teòrics i pràctics necessaris per la participació a la cursa, així com disposar del material i vestimenta adequat a l'època de l'any i el terreny. Es recomana especialment carregar un paravent, bidó d'aigua i xiulet.

-El recorregut està degudament senyalitzat amb marques situades en els arbres i/o pedres del recorregut. Hi haurà 1 punt d'avituallament més el punt d'arribada.

- La sortida es farà amb un únic calaix. La sortida es farà a les 9,45 hores.

-El temps màxim per a acabar la cursa és de 2,00 hores. Per tant, l’arribada es tancarà a les 11,45 hores. Tanmateix hi haurà 1 control de pas addicional on es tancarà la cursa per aquells participants que no arribin abans de les 11,30 hores en el punt quilomètric 7,5 (hotel Can Rafel). Els participants tindràn 1,45 hores per arribar a aquest punt. Els participants que no arribin en l'esmentat control de pas abans de les 11,30 hores quedaran desqualificats de la cursa. En aquest punt quilomètric s’habilitaran mètodes i vies d’evacuació per a tots aquells participants que no arribin abans de l'esmentat temps de tall.

-En cas d'abandonar la cursa a mig recorregut, serà obligatori comunicar-ho a l'organització.

-La sortida de la categoria masculí es farà simultàniament amb la de la categoria femení.

-L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Igualment l'organització pot suspendre la cursa en cas de condicions meteorològiques molt desfavorables.

-Els corredors i corredores assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

-L'edat mínima de participació és de 16 anys (caldrà autorització paterna/tutor en el moment de la inscripció i impresa el dia de la cursa tots els participants menors de 18 anys).

 

MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ:

- Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament de l’arribada o passar més tard de l’hora de tancament dels diferents controls de pas.

-Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control de pas obligatoris.

-No portar el dorsal de forma visible o manipulat.

-Emprar ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).

-Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia (per exemple no assistir a un altre competidor que requereixi ajuda).

-Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura (per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa).

-Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la cursa.

 

RECLAMACIONS:

l’organització no acceptarà cap tipus de reclamació. Després de l’entrega de premis, l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de la prova. Tanmateix es podran fer les reclamacions oportunes relacionades amb la competició al Director de cursa.

 

CATEGORIES I PREMIS:

S’estableixen les següents categories:

- Categoria Absoluta Femenina (dels 16 anys en endavant) i Categoria Absoluta Masculina (dels 16 anys en endavant). Trofeus als tres primers classificats de cada categoria.

- Categoria Junior (entre 16 i 18 anys), Sub-23 (19 a 22 anys), Categoria Senior (23 a 40 anys), Categoria Veterà (41 a 50 anys) i  Categoria Màster (més de 50 anys).Trofeus als tres primers classificats masculí i femenís de cada categoria.

- A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.

 

INSCRIPCIONS:

-La Inscripció es realitza a través de la web de la cursa http://www.cinccims.cat/ . La inscripció te un cost de 18 euros per federats (FEEC-Cobertura C) i socis de la Societat Atlètica Corbera (S.A.C.), i 21 euros pels no federats i no socis del S.A.C., cal afegir el cost del xip que és de 2€ (no cal als corredors que disposin de xip groc Champion Chip). El preu inclou diferents regals, avituallaments, entrepà i refrigeri. En cas d'inscriure's el mateix dia de la cursa, hi haurà un sobre cost de 3 euros (només si la inscripció està oberta).

-En cas de no participar a la cursa, no es tornaran els diners.

-La inscripció es tancarà quan ho decideixi l'organització.

-El dorsal i el xip s’hauran de recollir els dies i horaris que estableixi l’organització. Per a la recollida del dorsal és obligatori presentar el D.N.I. o document acreditatiu i el justificant que acrediti la pertinença a l’assegurança de la FEEC-Cobertura C, si s’escau, en cas se ser federat.

-El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els dies establerts significa la renúncia als mateixos.

 

TRACTAMENT DE DADES I LA IMATGE:

-Els participants autoritzen a la difusió de la seva imatge mitjançant les fotografies i vídeo que es puguin realitzar en el transcurs de la cursa.

-Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

-Les dades dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat de la Societat Atlètica Corbera (SAC) per la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa vigent, tal com disposa el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de dades.

-Es por exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a la Societat Atlètica Corbera (SAC) per correu electrònic (cursacinccims@gmail.com).

La Cinc Cims a les xarxes socials

Vols participar amb nosaltres?

Envia un correu a cursacinccims@gmail.com

 

O be fes servir el formulari de contacte.