Reglament de la cursa

Reglament/Inscripcions

-El fet de participar en la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament, quedant els imprevistos a criteri de l'organització.

-L'organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l'organització.

-L'organització no es fa responsable dels danys o altres perjudicis als inscrits que es puguin derivar per la participació a la cursa.

-Totes les corredores tenen l'obligació de tenir l'estat físic i els coneixements teòrics i pràctics necessaris per la participació a la cursa, així com disposar del material i vestimenta adequat a l'època de l'any i el terreny.

-El recorregut està degudament senyalitzat amb marques i cintes. Hi haurà dos punts d'avituallament, un a Sant Ponç i un altra a l'arribada.

-El temps màxim per a acabar la cursa és de 1 hora i 30 minuts.

-En cas d'abandonar la cursa a mig recorregut, serà obligatori comunicar-ho a l'organització.

-L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. Igualment l'organització pot suspendre la cursa en cas de condicions meteorològiques molt desfavorables.

-Les corredores assumiran els danys que es puguin causar a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

-MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ: Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament de l’arribada. Escurçar el recorregut de l’itinerari establert o no passar pels punts de control de pas obligatoris. No portar el dorsal de forma visible o manipulat. Emprar ajuda externa en àrees no autoritzades (per exemple fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut).

Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia (per exemple no assistir a un altre competidor que requereixi ajuda).

Comportar-se de forma contrària a les pautes habituals de respecte a la natura (per exemple llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa).

Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la cursa.

-RECLAMACIONS: l’organització no acceptarà cap tipus de reclamació. Després de l’entrega de premis, l’organització escoltarà les recomanacions i opinions personals sobre el funcionament de la prova.

-CATEGORIES I PREMIS: S’estableixen les següents categories: categoria Infantil (menors de 16 anys), categoria Junior (entre 16 i 18 anys), categoria SUB-23 (entre 19 i 22 anys), categoria Sènior (entre 23 i 40 anys), categoria Veterans (entre 41 i 50 anys) i categoria Màster (més de 50 anys).

A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.

S’entregaren premis a les 3 primeres classificades per a cada categoria.

 

-INSCRIPCIONS

-La Inscripció es realitza on line a la web www.cinccims.cat. La inscripció te un cost de 10 euros (inscripció general) i 8 euros per a les sòcies del SAC.

-En cas de no participar a la cursa, no es tornaran els diners.

-La inscripció es tancarà quan ho decideixi l'organització.

-El dorsal es recollirà en el moment de la inscripció.

-Els menors de 18 anys hauran d’aportar a l’organització de la Cursa una autorització dels pares o tutors alhora de fer la inscripció.

 

-TRACTAMENT DE DADES i la IMATGE: Les participants autoritzen a la difusió de la seva imatge mitjançant les fotografies que es puguin realitzar en el transcurs de la cursa.

-Les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

-Les dades dels participants seran incloses en un fitxer automatitzat de la Societat Atlètica Corbera (SAC) per la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa vigent, tal com disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre , de Protecció de dades de Caràcter Personal.

-Es por exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a la Societat Atlètica Corbera (SAC) per correu electrònic (cursacinccims@gmail.com)

 

-L’Organització de la cursa es reserva el dret de modificar aquest reglament en el cas que fos necessari.

 

La Cinc Cims a les xarxes socials

Vols participar amb nosaltres?

Envia un correu a cursacinccims@gmail.com

 

O be fes servir el formulari de contacte.